Vårdcentral i Hässelbygård

Med en snedvägg mellan befintliga betongväggar och med nischer i korridoren kunde funktionerna för en vårdcentral lösas inom befintlig stomme.

Hässelgården vårdcentral
Som ett första steg i utvecklandet av Hässelgården till ett äldrecenter genomfördes denna ombyggnad till en vårdcentral för äldre på bottenplanet i en av en av bostadsflyglarna. Utmaningen var att inom befintlig struktur tillgodose programönskemålen för vårdcentralen. Ombyggnad skulle kunna genomföras med kvarboende i ovanförliggande våningar. En lösning med nischer som tar hand om dörrslagningar har givit korridoren trevnadsvärden och karaktär. I stråket med nischer samordnades installationsstråken då en lägre rumshöjd var möjlig där. Att belysningen kunde differentieras i korridor respektive nischer var ytterligare ett plus.

Projektet genomfördes med zuez arkitekter som uppdragstagare.